loštický pohár, 14. století, Horní Borydrobná mince, r.1617, kostel sv. Jakuba, Jihlavabrněnský pohár, 14. stoletívoluta z monstrance, 15. stoletíkostěná brusle, 11.-12. století, Jaroměřice nad Rokytnou
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Postup při náhodném archeologickém nálezu

Archeologickým nálezem je podle ust. § 23 odst. 1 zákona o státní památkové péči věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.

Pro případ archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, stanoví zákon o státní památkové péči následující povinnosti:

Oznámení: nálezce nebo osoba zodpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, je povinna nález oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po nálezu nebo potom, kdy se o nálezu dověděl.

Nezasahování do nálezu nebo naleziště: Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Povinnost je stanovena především s ohledem na neporušení tzv. archeologické situace.

Nezbytná opatření: Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Právo na odměnu za nález: Nálezce má právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu; je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše 10 procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Právo je třeba uplatnit u krajského úřadu písemně, a to nejpozději do jednoho roku od nálezu. V písemné žádosti o přiznání odměny musí nálezce uvést místo, datum a nálezové okolnosti.

Právo na náhradu nutných nákladů: Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem (např. jízdné, telefonické, popřípadě telegrafické oznámení a další). Tyto náklady musí nálezce prokázat. O náhradě rozhodne a náhradu poskytne krajský úřad.

Péče o nemovité archeologické nálezy prohlášené za kulturní památky: U nemovitých archeologických nálezů prohlášených za kulturní památky určí krajský úřad organizaci zřizovanou krajem, která bude zabezpečovat péči o ně. Jsou-li tyto nálezy na nemovitostech ve státním majetku, určí krajský úřad tuto organizaci v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci, která tuto nemovitost spravuje nebo užívá.

Vlastnictví movitých archeologických nálezů: Veškeré movité archeologické nálezy jsou státním majetkem a ukládají se zpravidla do muzeí.


Archeologické nálezy v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby

O archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí zvláštní úprava obsažená v ust. § 127 zák. č. 50/1976 Sb., stavebního zákona.

Ohlašovací povinnost a nezbytná opatření: Archeologický nález učiněný při přípravě nebo provádění stavebních nebo jiných prací podle stavebního zákona (např. terénní úpravy) je povinen stavebník a osoba provádějící stavbu ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu , a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Postup stavebního úřadu a Ministerstva kultury ČR: Z důvodu archeologického nálezu může stavební úřad změnit nebo zrušit vydané stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby, jestliže význam nálezu potvrdí Ministerstvo kultury ČR, které současně rozhodne, jak budou stavebníkovi uhrazeny prokázané náklady a ztráty vzniklé v souvislosti se změnou nebo zrušením vydaného stavebního povolení v souvislosti s prodloužením doby výstavby nebo z důvodu nařízeného zvláštního režimu výstavby.

 
© 2007 Martin Jirka