loštický pohár, 14. století, Horní Borydrobná mince, r.1617, kostel sv. Jakuba, Jihlavabrněnský pohár, 14. stoletívoluta z monstrance, 15. stoletíkostěná brusle, 11.-12. století, Jaroměřice nad Rokytnou
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Právní úprava archeologických výzkumů a nálezů
Právní úprava archeologických výzkumů a nálezů

Provádění archeologických výzkumů a problematika archeologických nálezů není samostatně upraveno speciálním zákonem. Stávající právní úprava se nachází v zákonech:

  • č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění zák. č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., 132/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 146/2001 a č. 320/2002 Sb.)
  • č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších změn).

Subjekty oprávněné k provádění archeologických výzkumů

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět pouze Archeologický ústav Akademie věd ČR www.arup.cas.cz, www.iabrno.cz a organizace, kterým Ministerstvo kultury ČR udělí povolení, jestliže mají pro odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady (tzv. oprávněné organizace). Oprávněné organizace uzavírají s Akademií věd ČR dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. Koordinaci jednotlivých „oprávněných organizací“ při ochraně, záchraně a dokumentaci archeologických památek v kraji Vysočina má za úkol Poradní sbor a archeologická komise zřízená při Muzeu Vysočiny Jihlava (kontakt: Mgr. David Zimola, tel.: 567 330 587, 776 890 363, e-mail: zimola@muzeum.ji.cz).Postup při provádění archeologických výzkumů
Dohoda/rozhodnutí o povinnosti a podmínkách provedení arch. výzkumu:

Po obdržení oznámení stavebníka, že se na území s archeologickými nálezy bude provádět stavební činnost, Archeologický ústav nebo oprávněná organizace uzavře dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti dohodu o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. V případě, že k uzavření dohody nedojde, rozhodne krajský úřad o povinnostech strpět provedení výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny.

Oznamovací povinnost: Oprávněná organizace oznámí zahájení archeologických výzkumů Archeologickému ústavu. Jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, oznámí oprávněná organizace zahájení archeologických výzkumů odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu.

Ochrana zvláštních zájmů a práv a zájmů vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, spolupráce s orgány zabezpečujícími zvláštní zájmy: Při provádění archeologických výzkumů jsou Archeologický ústav a oprávněné organizace povinny dbát zájmů chráněných zvláštními předpisy (např. předpisy na ochranu životního prostředí, na ochranu zemědělské půdy, lesa apod.), spolupracovat s orgány zabezpečujícímu ochranu těchto zájmů a co nejvíce chránit práva a oprávněné zájmy vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, popřípadě jiného majetku.

Náhrada za majetkovou újmu: Je-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nebo jiného majetku prováděním archeologického výzkumu nebo opatřeními na ochranu archeologického nálezu podstatně omezen v běžném užívání nemovitosti nebo jiného majetku, má právo, aby mu Archeologický ústav nebo oprávněná organizace poskytly přiměřenou jednorázovou náhradu. Nedojde-li k dohodě o náhradě za majetkovou újmu, rozhodne o náhradě a její výši krajský úřad.

Uvedení nemovitosti nebo jiného majetku do původního stavu: Po skončení prací jsou Archeologický ústav nebo oprávněná organizace povinny uvést nemovitost nebo jiný majetek do předešlého stavu. Není-li to možné nebo hospodářsky účelné, má vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nebo jiného majetku právo na peněžitou náhradu.

Podání zprávy o výsledcích archeologického výzkumu: Oprávněná organizace je povinna podat Archeologickému ústavu> zprávu o výsledcích archeologického výzkumu. Jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášené za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, podá Archeologický ústav nebo oprávněná organizace zprávu o jejich výsledcích odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu.Výkon státní správy v oblasti archeologie

Orgánům státní správy (veřejné správy) je v oblasti archeologie svěřeno rozhodování nebo jiná činnost pouze v následujících věcech:

Ministerstvo kultury ČR www.npu.cz

uděluje a odnímá oprávnění k provádění archeologických výzkumů (§ 21 odst. 2 a 4 zákona o státní památkové péči),

určuje organizaci pro zabezpečení péče o nemovité archeologické nálezy – kulturní památky na území více krajů, nedojde-li k dohodě mezi krajskými úřady (§ 23 odst. 5 zákona o státní památkové péči),

potvrzuje význam nálezu při provádění stavby a rozhoduje jak budou stavebníkovi uhrazeny prokázané náklady a ztráty vzniklé v souvislosti se změnou nebo zrušením vydaného stavebního povolení v souvislosti s prodloužením doby výstavby nebo z důvodu nařízeného zvláštního režimu výstavby (§ 127 stavebního zákona),

krajský úřad www.kr-vysocina.cz

nedojde-li k dohodě, rozhoduje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět archeologický výzkum a o podmínkách, za nichž mohou být archeologické výzkumy provedeny (§ 22 odst. 1 zákona o státní památkové péči),

poskytuje odměnu nálezci archeologického nálezu (§ 23 odst. 3 zákona o státní památkové péči,

rozhoduje o náhradě nutných nákladů vzniklých v souvislosti s archeologickým nálezem a poskytuje ji (§ 23 odst. 3 zákona o státní památkové péči),

u nemovitých archeologických nálezů prohlášených za kulturní památky určuje organizaci zřizovanou krajem, která bude zabezpečovat péči o ně (§ 23 odst. 5 zákona o státní památkové péči),

nedojde-li k dohodě rozhoduje o náhradě za majetkovou újmu a její výši (§ 24 odst. 3 zákona o státní památkové péči),

ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti dle § 21 odst. 3 nebo § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči a za provádění archeologického výzkumu v rozporu s § 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči (§ 35 odst. 2 písm. f) a g) zákona o státní památkové péči),

ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti dle § 22 odst. 2 a 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči (§ 39 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči),

obecní úřad obce s rozšířenou působností: www.mesta.obce.cz ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za provádění neoprávněných výkopů na území s archeologickými nálezy (§ 39 odst. 1 písm. f) zákona o státní památkové péči).


Zpracovala Mgr. Jana Plotová, krajský úřad kraje Vysočina
 
© 2007 Martin Jirka