kostěný růženec, 16. století, kostel sv. Jakuba, Jihlavadžbán, 18.-19. století, Minoritské náměstí, Jihlavadrobná mince, 15. století, kostel sv. Vavřince, Vyskytná u Jihlavydetail monstrance, 15. stoletíkomorový kachel, motiv meluzíny, 15. století
Úvodní stránkaKontakt, o násArcheologické výzkumyArcheologické sbírkyArcheologická komisePrezentacePublikaceFotogaleriePro investoryLegislativaDalší arch. instituceSlovník pojmůOdkazy
 
Archeologická komise
Statut regionální archeologické komise
Článek 1 – postavení a poslání
 1. Archeologický ústav AV ČR, Brno (dále jen ARÚB) a organizace, mající povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů (na území kraje Vysočina), ustavují regionální archeologickou komisi (dále jen RAK). RAK je otevřená pro všechny právnické i fyzické osoby, které mají oprávnění k provádění archeologického výzkumu podle § 21 a násl. zákona č 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPP).
 2. Posláním RAK je v souladu se ZSPP koordinovat provádění archeologických výzkumů, ochrany, záchrany a dokumentace archeologických památek, archeologických nalezišť a území s archeologickými nálezy ARÚB a ostatními organizacemi oprávněnými dle § 21 odst. 2 ZSPP na území regionu.
 3. RAK je dobrovolným sdružením bez právní subjektivity. Jednotlivé organizace vstupují do RAK a zúčastňují se jednání dobrovolně a mohou kdykoliv vystoupit po písemném oznámení tajemníkovi RAK.
 4. V souladu s § 21 odst.1 a odst.4 první věta ZSPP má na územích s archeologickými nálezy odbornou odpovědnost za archeologickou památkovou péči (archeologické výzkumy, ochranu, záchranu a dokumentaci archeologických památek, archeologických nalezišť a území s archeologickými nálezy) především ARÚB, za jehož odborné a metodické pomoci jsou tyto činnosti v regionu prováděny ostatními oprávněnými organizacemi (viz Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě § 21 odst. 2. ZSPP uzavírané mezi AV ČR a oprávněnými organizacemi) a jemuž oprávněné organizace podle § 21 odst. 4 ZSPP oznamují zahájení archeologických výzkumů a podávají mu o jejich výsledcích zprávu.
 5. Členové RAK úzce spolupracují s příslušnými orgány státní správy, včetně odborných organizací státní památkové péče a samosprávy při výkonu státní památkové péče v oblasti archeologických výzkumů, usměrňují odborné zpracování a všestranné využití archeologických nálezů a výsledků výzkumů, vyjadřují se k metodice archeologických výzkumů.
 6. Členy (příslušné) RAK jsou pro území kraje Vysočina k 1.6.2006 ARÚB a ARÚP a následující oprávněné organizace: Archaia Brno, o.p.s., Archeos, Husitské muzeum v Táboře, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Katedra archeologie FHS ZČV v Plzni, Moravské zemské muzeum, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Ústav archeologie a muzeologie a FF MU Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK. Veškeré změny ve složení RAK (aktuální přistoupení nebo odstoupení jednotlivých oprávněných organizací) budou uvedeny ve zvláštních dodatcích tohoto statutu.
Článek 2 - úkoly
 1. RAK se podílí na sledování plnění povinností vyplývajících ze ZSPP a dalších souvisejících právních předpisů v platném znění, zejména zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a dalších souvisejících obecně platných právních předpisů a norem, která se dotýkají archeologických výzkumů.
 2. RAK zvažuje obecné cíle archeologických výzkumů, v případě potřeby doporučuje rovněž jejich konkrétní zaměření, sleduje odbornou kvalitu jejich plnění a v případě potřeby si vyžaduje odborné posouzení.
 3. V případě, že se některá z oprávněných organizací neřídí právními předpisy vztahujícími se na problematiku archeologických výzkumů a nálezů a tím porušuje podmínky, za nichž platí oprávnění k provádění archeologických výzkumů, RAK o tom prostřednictvím ARÚB vyrozumí AV ČR.
Článek 3 - složení RAK
 1. RAK je složena ze zástupců ARÚB a organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů a orgánů a organizací státní památkové péče v rámci regionu ve smyslu části čtvrté ZSPP.
 2. Každá instituce může delegovat do RAK nejvýše dva zástupce vždy však s jedním hlasem.
 3. Na jednání RAK mohou být přizváni i další odborníci, avšak bez práva hlasovat.
 4. V čele RAK stojí předseda, volený a odvolávaný nadpoloviční většinou hlasů všech členů RAK s hlasovacím právem. Předseda reprezentuje RAK navenek.
 5. Členové RAK s hlasovacím právem volí ze svého středu tajemníka, který vede administrativní agendu a seznam členů RAK a v případě nepřítomnosti předsedy RAK řídí jednání.
 6. Funkce v RAK je čestná, funkční období je tříleté. Přijetím funkce se člen RAK zavazuje, že využije plně svých odborných znalostí, vědomostí a zkušeností k úspěšnému plnění úkolů RAK v oblasti provádění archeologických výzkumů, ochrany, záchrany a dokumentace archeologických památek, archeologických nalezišť a území s archeologickými nálezy v daném regionu.
 7. RAK vydává svůj Jednací řád. Zúčastněné organizace se zavazují řídit se jím.
  Jednací řád je přílohou Statutu.
V Jihlavě dne 1.6.2006
Jednací řád
Regionální archeologické komise

Jednací řád Regionální archeologické komise (RAK) vychází z čl. 3. Statutu RAK a je závazný pro všechny organizace, které jsou členy RAK.

1. Zásady činnosti RAK při přípravě a realizaci výzkumu
 • RAK koordinuje odborné zabezpečení jednotlivých akcí v regionu, v případě potřeby se vyjadřuje k formě, průběhu, odbornému provedení a rozsahu jednotlivých archeologických výzkumů záchranných i soustavných. Působí rovněž jako orgán informující o aktuálním dění a problémech v oboru.
 • Všichni členové RAK předkládají průběžně do jednotné informační databáze seznam všech jimi zúřadovaných, popř. provedených akcí. Celkový seznam ohlášených akcí, u každé s uvedením oprávněné organizace, která z odborného hlediska i z kapacitních důvodů představuje pro investora konkrétní akce vhodného partnera, obsahuje následující údaje: lokalizaci v rámci k. ú. s přesným místním určením – druh příslušné stavební akce – základní údaje o investorovi včetně adresy – druh a stupeň úředního úkonu, na který bylo reagováno (projektová příprava a dokumentace, územní či stavební řízení, oznámení investora o zahájení či přípravě akce aj.) – přibližný termín realizace akce (je-li znám). Informační databázi vede určená oprávněná organizace, která alespoň v týdenním předstihu před každým aktuálním jednáním RAK předkládá všem členům RAK celkový seznam ohlášených akcí s jejich předběžným přidělením jednotlivým oprávněným organizacím. RAK umožňuje přístup do databáze i oprávněným organizacím, které nejsou členy RAK.
 • Pokud se některý člen RAK dozví o výzkumné archeologické akci, která nebyla v RAK řádně projednána, a hrozí –li nebezpečí z prodlení, může tento člen zahájit výzkum i bez vědomí RAK s tím, že o tom bez prodlení uvědomí předsedu nebo tajemníka a tito zajistí její projednání na řádné nebo mimořádné schůzi.
2. Schůze komise
 • Schůze komise svolává a řídí předseda, tajemník nebo jimi pověřený člen RAK. Schůze RAK se konají zpravidla na pracovišti, ze kterého byl zvolen tajemník RAK, po dohodě ale i na pracovištích ostatních členů RAK.
 • Schůze jsou svolávány podle potřeby, nejméně však 1 x za 3 měsíce. Na žádost, kteréhokoliv člena RAK je předseda nebo tajemník povinen v termínu maximálně do 14 dnů svolat mimořádnou schůzi.
 • RAK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů s hlasovacím právem. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každá oprávněná organizace, která je členem RAK, má jeden hlas.
 • O průběhu a výsledcích jednání pořizuje tajemník zápis, který v dostatečném předstihu, nejpozději však 14 dnů před dalším jednáním komise obdrží všichni členové RAK. Organizační a administrativní práci RAK zabezpečuje organizace, ze které je zvolen tajemník.
 • RAK může pro posouzení nebo řešení určitého problému vytvořit dočasné pracovní skupiny.
 • Tajemník může na schůzi RAK pozvat na návrh předsedy nebo kteréhokoliv člena i další odborníky, kteří nejsou členy RAK a nemají tudíž hlasovací právo.
3. Koreferenti
 • RAK určí, ve kterých případech je potřeba stanovit koreferenta z řad svých členů nebo z řad nezávislé odborné veřejnosti.
 • Koreferenti :
  - sledují postup a odbornou úroveň daného výzkumu,
  - operativně doporučují vedoucímu výzkumu případnou korekci postupu a metody prací,
  - provádí dohled nad prováděním výzkumu,
  - sporné případy postupují k rozhodnutí RAK, kdy rozhodnutí RAK je pro vedoucího výzkumu doporučující; pokud vedoucí výzkumu nebude doporučení respektovat, zváží RAK postup podle článku 2, odst. 3 statutu RAK,
  - předkládají vedoucímu výzkumu a RAK písemnou zprávu, která se stane součástí dokumentace výzkumu,
  - posuzují závěrečnou zprávu vedoucího výzkumu.
© 2007 Martin Jirka